”Alla ska ju få bestämma lika mycket”
: En kvalitativ studie om elevers inflytande i fritidshemmet

  • Lykke Carlsson
  • Josefin Walther

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte har varit att undersöka elevers inflytande och möjlighet till att påverka i fritidshemmet ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Då fritidshemmets verksamhet ska utgå från elevers intresse och behov (Skolverket, 2022) är det av betydelse att göra en studie ur den barndomssociologiska teorin där forskningen bedrivs för barn och handlar om barn. Frågor som ställts i studien har fokuserat på elevernas upplevelse av inflytande i fritidshemmet. För att få en förståelse har vi sökt kunskap kring de olika begreppen aktörskap, barns perspektiv, inflytande, makt. Genomförandet av insamling av empiri har tagit avstamp i val av kvalitativ forskning där vi använt oss av deltagande observation samt semistrukturerade intervjuer. Resultat och analys presenteras genom en tematisk analysmetod där elevers olika upplevelser och uttryck har kategoriserats i tema. Resultatet visar på att eleverna upplever både möjligheter och begränsningar till att ges inflytande samt att inflytande är något som möjliggörs beroende på lärarnas förhållningssätt. Genom detta är denna studie relevant för att få en ökad förståelse och kunskap i hur elever upplever sitt inflytande i fritidshemmet samt främja att barns röster kommer fram.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • aktörskap
  • barns perspektiv
  • fritidshem
  • inflytande
  • makt

Citera det här

'