Alla som önskar ett sex- och samlevnadslyft, räck upp en hand!
: en kvalitativ studie om sex- och samlevnadsundervisningens kvaliteter samt önskningar från mellanstadielärare

  • Gina Straise Müllern
  • Julia Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva vilka faktorer som påverkar lärarnas arbete när de undervisar i ämnet sex och samlevnad i grundskolans årskurs 4-6, samt vad de önskar för utveckling inom ämnet. Skolinspektionen (2018) har utfört en kvalitetsgranskning inom området som framhåller att undervisningen i sex och samlevnad på mellanstadiet brister på flertalet punkter. Några av dessa är rektorns styrning, brist på kompetensutveckling och att koppling till värdegrunden i vissa fall helt saknas. Studien utgår från en kvalitativ metod och den teoretiska utgångspunkten för studien är ett normkritiskt samt sociokulturellt perspektiv på lärande. Under insamlingen av empirin har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer med legitimerade lärare. Vårt empiriskt insamlade material visade på en samstämmighet mellan lärarna kring hur skolan bör bedriva en god sex- och samlevnadsundervisning. Resultatet visade även att rektorns styrning är betydelsefull samt att samhället har förändrats snabbt de senaste åren.

Tilldelningsdatum2019-juni-04
OriginalspråkSvenska
HandledareOla Magntorn (Handledare), Kristina Johansson - Tell (Handledare) & Hans- Olof Höglund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • sex och samlevnadsundervisning
  • grundskolans år 4-6
  • normkritisk pedagogik
  • likvärdig undervisning
  • lärarprofession

Citera det här

'