“allt handlar egentligen om relationer”
: en intervjustudie om relationsskapande i fritidshemmet

  • Ann-Charlotte Lundberg
  • Therese Åkesson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen över vad som möjliggör eller begränsar elevers relationsskapande. Genom intervjuer av behöriga lärare i fritidshem undersöktes hur de uppfattar sitt arbete med elevers relationsskapande. Intervjuerna genomfördes enskilda och semistruktuerade med sex lärare i fritidshem och fritidspedagoger på tre olika skolor i södra Sverige. Resultatet har analyserats utifrån den fenomenografiska teorin för att få fram lärarnas skilda uppfattningar som sedan diskuterats med koppling till tidigare forskning. Lärarna uppfattar att genom strukturerade aktiviteter ges eleverna förutsättningar till att skapa nya relationer. Däremot uppkommer skilda uppfattningar över om elever ska tvingas in i aktiviteter eller inte. Miljöombyte, både ute och inne, uppfattas påverka elevers relationsskapande positivt, men med få personal till de stora elevgrupperna beskrivs det som en svårighet. Avslutningsvis beskriver alla lärare att samarbete och goda relationer är grunden till att allt ska fungera.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMadeleine Beckman Arenhill (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Fenomenografi
  • lärare i fritidshem
  • relationsskapande
  • sociala relationer
  • uppfattningar

Citera det här

'