“Allt nytt är vad det är innan det blir naturligt”
: Förskollärares uppfattningar om bilderboken i digital form

 • Caroline Andersson
 • Alina Katz

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

När barn börjar i förskolan får de möta olika redskap varigenom de kan utvecklas och lära sig. Ett av dessa redskap som förekommer i barnens vardag, undervisning och i förskolans läroplan är bilderboken, både i analog och i digital form. Denna studie behandlar den digitala versionen av bilderboken. Med en fenomenografisk ansats syftar studien till att tillföra kunskap om vilka uppfattningar förskollärare har kring bilderboken i digital form samt vilka uppfattningar förskollärare har om den digitala bilderboken som ett redskap för barns litteracitetsutveckling. Sex olika förskollärare från fyra olika kommuner i södra Sverige har deltagit genom semistrukturerade intervjuer och delgett sina uppfattningar och tankar kring den digitala bilderboken och dess tillgångar och hinder när den används som ett lärande verktyg. Resultatet visar att förskollärare främst uppfattar den digitala bilderboken som ett komplement i undervisningen, både när det gäller barns litteracitetsutveckling och i andra lärandesituationer. Dess inbyggda resurser framhålls som användbara i undervisning som enligt vår tolkning präglas av en sociokulturell syn på lärande. Förskollärarnas uppfattningar ger bilden av att bilderbokens digitala resurser underlättar för kommunikation och interaktion mellan innehåll och barn, samt mellan barn och pedagoger. Trots detta tyder förskollärarnas uppfattningar på att det finns ett visst motstånd från kollegor och vårdnadshavare mot att använda den, som de anser kan övervinnas genom att kommunicera fördelarna med ett alternativt sätt att lära.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Fredriksson (Handledare), Maria Rosberg (Examinator) & Björn Cronquist (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • digitala verktyg
 • digital bilderbok
 • digital kompetens
 • barns litteracitetsutveckling
 • fenomenografi
 • förskollärare

Citera det här

'