Allt ser inte fint ut
: En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors upplevelser av bäckenbottendysfunktion till följd av förlossningsskador

 • Lykke Biro Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Skador på bäckenbotten efter en vaginal förlossning är en av de främsta orsakerna till utvecklingen av bäckenbottendysfunktion. Sjuksköterskan har en viktig roll i att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, värna om behov, rättigheter och ge en personcentrerad vård, vilket är betydande i mötet med den vårdsökande kvinnan. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bäckenbottendysfunktion till följd av en förlossningsskada. Metod: En litteraturstudie baserad på systematisk sökning efter artiklar med kvalitativ ansats. Artiklar granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och 14 artiklar ingick i en textanalys utifrån Fribergs analysmodell i fem steg. Resultat: Upplevelserna delades in i fyra huvudkategorier; en förändrad självbild, en förändrad tillvaro, att möta en hälso- och sjukvård som sviker, tankar om framtiden, samt nio underkategorier; att leva i en kropp som känns trasig, närvaro av skam påverkar det mentala måendet, saknaden efter en vardag utan begränsningar, sex och samlivet förenas med sorg och smärta, livet anpassas efter förändrade förutsättningar, besvikelse över brist på information och stöd, känslan av att inte bli tagen på allvar, oro över ett försämrat tillstånd och osäkerhet kring en ytterligare graviditet. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterar litteraturstudiens metod utifrån fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen lyfts tre centrala fynd; kroppsliga problem bidrog till skam och försämrat mentalt mående, bäckenbottendysfunktion begränsade kvinnor och livet anpassades därefter och kvinnor upplevde otillräcklig information och ett avvisande bemötande.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Carlström (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Bäckenbottendysfunktion
 • bäckenbottenprolaps
 • bäckensmärta
 • förlossningsskada
 • inkontinens
 • kvinnor
 • sexuell dysfunktion
 • upplevelse

Citera det här

'