”Alltså är jag dum i huvudet eller finns det en anledning?”
: Vuxenstuderande med NPF diagnos berättar om sina erfarenheter från olika lärmiljöer

 • Susanne Skårstedt

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning som främjar utveckling och lärande. Elever med NPF diagnos är en utsatt grupp då svårigheterna kan utgöra ett hinder för att uppnå kunskapskraven. Syftet med den här studien var att undersöka vad vuxna med NPF diagnos studerande på folkhögskola har för erfarenheter av olika lärmiljöer samt belysa vikten av specialpedagogens uppdrag i att tillgängliggöra lärmiljöerna för barn och elever med NPF diagnos. Studien använde sig av kvalitativ metod då undersökningen bestod av sex semistrukturerade intervjuer med studerande på folkhögskola, alla med NPF diagnos. Informanterna berättade om sina upplevelser kring vilka lärmiljöer som fungerat väl för trivsel och inlärning. Intervjumaterialet transkriberades och kodades i kategorier och analyserades sedan utifrån KASAM med komponenterna begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. Studiens resultat visar på ett samspel mellan lärmiljöernas indikatorer där olika delar påverkar eleven olika mycket och på olika sätt. Slutsatserna visar på vikten av att i det specialpedagogiska arbetet med att tillgängliggöra lärmiljöerna se till både riskfaktorer och friskfaktorer utifrån ett salutogent perspektiv.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Linda Petersson-Bloom (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Begriplighet
 • hanterbarhet
 • KASAM
 • Lärmiljö
 • Meningsfullhet
 • NPF
 • Tillgänglighet

Citera det här

'