Alternativa kommunikationssätt i förskolan
: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattning av alternativa kommunikationssätt

  • Anna Persson Pedersen
  • Sofie Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens inriktning har sitt ursprung i förskollärares nyttjande av alternativa kommunikationssätt. Syftet med studien är att undersöka förskollärares varierade uppfattningar av alternativa kommunikationssätt i förskolan. Vi vill ta reda på vilka uppfattningar förskollärare har om stöd i kommunikationen, utöver det verbala språket. Eftersom alla barn inte har förmåga att uttrycka sig via ord kan alternativa kommunikationssätt vara en möjlighet. Undersökningen är en kvalitativ studie, empiri samlas in genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare ute i verksamheten. Som metodansats används fenomenografi. Vi kopplar vårt ämne med det sociokulturella perspektivet där interaktion och samspel med andra människor har stor betydelse för lärandet. Resultatet av studien visar att alla de intervjuade förskollärarna arbetar med alternativa kommunikationssätt. Störst är TAKK och bildstöd men kroppsspråk och mimik anses också betydelsefullt i kommunikationen. Frekvensen av användandet är olika, men samtliga förskollärare som deltog i studien ser fördelar med alternativa kommunikationssätt och anser att alternativ kommunikation bidrar till att inkludera alla barn.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Johansson (Handledare), Maria Rosberg (Examinator) & Kathe Ottosson (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • förskollärare
  • sociokulturellt perspektiv
  • alternativa kommunikationssätt
  • fenomenografi

Citera det här

'