Analys av ett urval skånska sjöars limnologiska tillstånd
: En studie om kemiska och fysikaliska parametrars samvariation med växtplankton

 • Marlene Johannesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Svenska sjöars trofistatus delas upp i fyra olika statusar; oligotrofa, mesotrofa, eutrofa och hypertrofa. Försurning och övergödning är vanligt, till följd av antingen naturliga eller antropogena orsaker. Syftet med studien var att undersöka hur plankton (biodensitet) samvarierar med olika kemiska och fysikaliska parametrar (pH, konduktivitet, vattenfärg, turbiditet, siktdjup, Tot-N och Tot-P) i 20 skånska sjöar, samt hur biodensiteten skiljer sig mellan trofistatusarna. Syftet var även att bedöma sjöarnas tillstånd utifrån parametrarna, plankton som bioindikator, tidigare miljöövervakningar och bedömningsgrunder. Studienomfattade fältarbete där vatten- och planktonprov samlades in och vattenanalyser av siktdjup, pH och konduktivitet utfördes. På labb analyserades biodensiteten genom flödescytometri, planktonartbestämning genom mikroskopering och analyser av vattenfärg, turbiditet, Tot-N och Tot-P. En databasanvändes för att bedöma sjöarnas trofistatus och som kontroll vid analys av biodensiteten mellan trofistatusarna. Statistiska analyser utfördes för att analysera data. Biodensiteten kan förklaras till 71,1% av både vattenfärg och Tot-P. Multikollinearitet kan ha bidragit till ett felaktigt icke-signifikant samband mellan biodensitet och parametrarna turbiditet och Tot-N. Biodensiteten skiljde sig inte signifikant åt mellan trofistatusarna, vilket kan bero på provstorleken. De tidigare bedömningsgrunder och de nya av vattendirektivet skiljde sig åt för några parametrar. En uppmaning är att studera skånska sjöar med vattendirektivets bedömningsgrunder för att bibehålla en god miljöövervakning och uppnå miljömålen, och att lägga till konduktivitet samt återinföra turbiditet och vattenfärg i bedömningsgrunderna.

Tilldelningsdatum2021-aug.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareBritt-Marie Svensson (Handledare) & Gunnar Gunnarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biologprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Geovetenskap och miljövetenskap (105)
 • Ekologi (10611)

Nyckelord

 • dataanalys
 • eutrofiering
 • flödescytometri
 • fytoplankton
 • kvalitativ analys
 • kvantitativ analys
 • limnologi
 • vattenanalyser

Citera det här

'