Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun
: GIS- analys

  • Peter Johan Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på biologiska mångfalden och människor.

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de potentiella riskområdena i Kristianstads kommun som bör prioriteras för bekämpning av jättelokan. Variablerna som har undersökts för att besvara uppsatsens syfte är följande: befolkningstäthet, markanvändning, jordarter och närhet till väg och vatten. Dataprogrammet ArcGIS har använts för att behandla och presentera geografisk data.

Undersökningen har visat att det är främst kommunens västra och centrala delar som är mest utsatta för spridning. Dessa områden bör lyftas fram för bekämpning med tanke på hälsorisker som jättelokan kan orsaka. Studien indikerar på en positiv trend mellan förekomsten av jättelokan och befolkningstäthet. Mark som används för fruktodling och öppen mark framhävs som de mest invaderade områdena med hög spridning. Högre spridning uppmärksammas i jordarterna svämsediment sand och grusig morän. Studien spårar en positiv trend mellan förekomsten av jättelokan och närheten till trafikleder och vattendrag. Resultaten av undersökningen kan användas för att prioritera områdena för riktade bekämpningsåtgärder.

Tilldelningsdatum2021-feb.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareNils Wallin (Handledare), Elisabeth Einarsson (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Kulturgeografi (50701)
  • Naturgeografi (10507)

Nyckelord

  • invasiva arter
  • jättelokan
  • heracleum mantegazzianum
  • invasionsprocess
  • gis

Citera det här

'