Anhörigas upplevelse av palliativ vård i hemmet
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Farahnaz Rahmani
  • Samina Gardizi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Palliativ vård inriktar sig på att lindra fysiskt, psykiskt och socialt
lidande för patienter med en sjukdom som har dödlig utgång. Palliativ vård utgår
från fyra hörnstenar som är kommunikation & relation, multiprofessionellt
samarbete, symtomlindring och stöd till anhöriga. För att kunna ge en meningsfull
sista tid i livet för patienten och anhöriga är det viktigt med tidig och tydlig
planering kring vården. För detta krävs involvering av anhöriga, ett
teamsamarbete mellan olika vårdaktörer som jobbar tillsammans för att skapa en
säker och minnesvärd vård för patienten och dess anhöriga. Det är därför viktigt
att sjuksköterskor har kunskap om anhörigas upplevelser av palliativ vård. Syfte:
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser av när en
anhörig vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som användes var en
kvalitativ litteraturstudie. Åtta artiklar inkluderades från databasen Cinahl
complete samt PubMed. I studierna medverkade både anhöriga och patienter. För
analysen användes Fribergs (2022) femstegsmodell. Högskolan Kristianstads
granskningsmall användes för granskning av kvalitativa studier som redovisas i en
artikelöversikt. Resultat: Anhöriga beskriver upplevelsen av att vårda en
familjemedlem palliativt. Anhöriga känner ett betungande ansvar gentemot
familjemedlemmen. De upplever även en känsla av ansvar och bristande integritet
relaterat till den påverkade hemmiljön. Ekonomiska svårigheter och påverkan på
anhörigas hälsa framkommer som ett resultat av uppoffringar och förändringar i livsprioriteringar. Slutsats: Ansvarstagande för vården skapar en rollförändring för
anhöriga, där de känner sig som vårdgivare mer än anhöriga. Bristen på stöd och
engagemang från vården förvärrar den upplevda bördan. För att lindra dessa
påfrestningar och främja hälsa hos den sjuka familjemedlemmen och den anhöriga
krävs ökar engagemang, förståelse och stöd från vårdens sjuksköterskor genom
implementering av en personcentrerad vårdmodell.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • palliativ vård
  • anhöriga
  • upplevelse
  • hemmet

Citera det här

'