Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med Alzheimers sjukdom
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Dima Ibrahim
  • Imran Kamil

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Alzheimers är en kronisk demenssjukdom som progressivt förvärras. Den drabbade blir i snabbt behov av omvårdnad dygnet runt. Anhöriga som är närmst till den drabbade tar sig an rollen som anhörigvårdare oftast ofrivilligt. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna söktes fram genom två databaser Cinahl och PubMed. Samtliga valda artiklar granskades genom HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysprocessen utfördes utifrån Fribergs (2017) fyrastegs process. Resultat: Två huvudkategorier och en underkategori. Huvudkategorierna är följande: anhörigas erfarenheter och utmaningar vid diagnosen Alzheimers och den emotionella och sociala påverkan på anhörigvårdare. Underkategori för anhörigas erfarenheter och utmaningar vid diagnosen Alzheimers: Utmaningar vid kommunikation, rollförändringar och vårdplikt. I resultatet synliggjordes okunskapen hos anhörigvårdarna samt emotionell påverkan som de upplever. Diskussion: De anhöriga är i behov av kunskap, stöd, avlastning och hjälp med deras sorg. Slutsats: I resultatet tydliggörs anhörigas behov av stöd och kunskap för en god omvårdnad till den sjuke familjemedlemmen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Cecilia Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • alzheimers sjukdom
  • anhörig
  • upplevelser
  • anhörigvårdare
  • familjemedlem

Citera det här

'