Anhörigas upplevelser av att vårda närstående med Alzheimers sjukdom i hemmet
: En allmän litteraturstudie

  • Nadia Hassan Ali
  • Ramsela Ismailovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Alzheimers sjukdom förväntas öka i prevalens i takt med att befolkningen åldras. Det resulterar i en ökning av anhörigvård i hemmet. Sjukdomen påverkar de kognitiva funktionerna, vilket successivt förvärrar de närståendes tillståndet. Sjukdomen är inte botbar och kan istället innebära en betydande börda för den anhörige. För att kunna erbjuda anhöriga ett adekvat stöd är det av stor vikt att sjuksköterskor uppmärksammar och tar hänsyn till deras upplevelser. Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda närstående med Alzheimers sjukdom i hemmet. Metod: En litteraturstudie som är baserad på 13 artiklar med kvalitativ ansats. Granskningen genomfördes med hjälp av HKR:s mall för kvalitativa studier. Analysprocessen utifrån Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet redovisas utifrån tre kategorier; “Den förändrade vardagen”, “Psykisk och fysisk påverkan” och “Hjälpande hand”. Resultatet visade att anhöriga upplevde att vårdandet påverkade deras liv både negativt och positivt. Många anhöriga upplevde betydande börda och påverkan på sin psykiska hälsa, då vårdandet absorberade deras tid och energi. Samtidigt kunde andra anhöriga känna tillfredsställelse i att vårda sin närstående och uppfattade det som en positiv inverkan på deras livssituation. Diskussion: Anhöriga upplevde svårigheter att upprätthålla en hälsosam och hållbar livsstil. För att kunna stödja ge adekvat stöd till den anhöriga, är sjukvården i behov av förbättring och utbildning.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCharlotte Olsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • anhörig
  • alzheimers sjukdom
  • upplevelse
  • vårdare

Citera det här

'