Anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv svikt i ordinärt boende
: en allmän litteraturöversikt

 • Robin Kantola
 • Emmy Hylander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Demenssjukdom, även kallat kognitiv sjukdom/kognitiv svikt, är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar då hjärnan påverkas. En vanlig indikation i början av sjukdomsförloppet vid kognitiv svikt är besvär med glömska och påverkan på minnet. Att vara anhörig till en person som blivit kognitivt sjuk kan medföra stora omställningar, och innebära förändring i rollen från att vara partner till att istället bli vårdare, vilket kan innebära finansiell, fysisk, emotionell såväl som social påverkan på anhöriga. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv svikt i ordinärt boende. Metod: Allmän litteraturöversikt med grund i kvalitativa artiklar. Artiklarna söktes i databaserna PubMed samt Cinahl Complete och granskades med granskningsmall för kvalitativa artiklar från HKR. Analys gjordes utefter Fribergs (2017) trestegsmetod. Resultat: Fynden delades upp i tre huvudkategorier och sju subkategorier. Huvudkategorierna var: Upplevelsen av när en anhörig drabbas, rädslor och farhågor och upplevelsen kring hjälp och stöd. Metoddiskussion: Shenton’s (2004) trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet, användes vid diskussion av metod. Resultatdiskussion: Tre fynd, upplevelsen av att inta rollen som anhörigvårdare, känslor av oro samt känslan av behov av hjälp och stöd, diskuteras utifrån transitionsteorin, pliktetiken samt ur ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Marina Sjöberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Kognitiv svikt
 • Anhörig
 • Anhörigvårdare
 • Upplevelser
 • Vård i hemmet
 • Ordinärt boende

Citera det här

'