Anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom i hemmet
: En allmän litteraturöversikt

  • Roxana Trif

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antal personer som drabbas förväntas att öka i takt med att befolkningen blir äldre. Att fler personer drabbas innebär att fler anhöriga vårdar sina närstående i hemmet vilket medför rollbyten och justeringar i vardagen för alla parter. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom i hemmet. Metod: Metoden grundar sig i en kvalitativ litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är kvalitetsgranskade. Resultat: Anhörigas upplevelser och erfarenheter presenteras i fem kategorier: att uppleva en förändrad relation, att se sin närstående förändras, att hantera stress, att uppleva brist på kunskap och att ha blandade känslor. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Shentons fyra kvalitativa trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, att uppleva en förändrad relation, att hantera stress och att uppleva brist på kunskap. Slutsats: Nyckeln till en stabil och trygg transition till en ny roll som anhörigvårdare är kunskap och utbildning för anhöriga. Det ligger stor vikt i att sjuksköterskan har kunskap kring hur en Alzheimerdiagnos påverkar anhöriga för att därefter kunna anpassa rätt stöd och hjälp för respektive behov. Resultatet visar på nödvändiga förbättringar och utbildningsbehov åt sjukvården för att kunna ge adekvat stöd åt anhöriga.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Alzheimers sjukdom
  • anhörigvårdare
  • närstående
  • upplevelse
  • transition

Citera det här

'