Anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående med Alzheimers sjukdom
: En litteraturstudie

  • Daniella Andersen
  • Rebecca Andersen

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Bakgrund: Alzheimers sjukdom går inte att bota då de kognitiva funktionerna påverkas och försämras successivt. För personer som insjuknar i Alzheimers sjukdom kan betydelsen av att bo kvar hemma inge trygghet och då kan anhöriga behöva ta på sig ett vårdande ansvar som anhörigvårdare. Att vårda i hemmet är inte alltid frivilligt och påverkar anhörigvårdares livsvärld. Genom att uppmärksamma anhörigvårdares upplevelser kan sjuksköterskor få ökad kunskap och förståelse kring deras situation. Syfte: Syftet var att belysa anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående med Alzheimers sjukdom. Metod: En litteraturstudie baserad på 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som sökts fram via tre olika databaser. Granskning har utförts genom HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysprocessen genomfördes utifrån Fribergs trestegsmodell. Resultat: Resultatet illustreras genom fyra kategorier: Jag kan uppleva en emotionell börda av att vara anhörigvårdare, Jag försöker anpassa mig och hantera de ökade krav din försämring medför, Jag finns här för dig, men vem finns där för mig som anhörigvårdare? och Jag kan trots allt känna tillfredsställelse av att vårda dig. Resultatet visade att anhörigvårdare upplevde att de inte fick hjälp eller stöd från omgivningen vilket påverkade deras hälsa negativt. Tillfredsställelse upplevdes när de fick oväntad hjälp, fick dela sina erfarenheter med andra, när de kände en mening med vårdandet och kände att de utvecklades personligen. Slutsats: Anhörigvårdare upplevde svårigheter att få ihop ett hållbart och hälsosamt liv. Förbättringsarbete som identifierades var att sjuksköterskor behöver bli bättre på att uppmärksamma anhörigvårdares situation och hälsa.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTide Garnow (Handledare) & Marina Sjöberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Anhörigvårdare
  • Alzheimers sjukdom
  • Vård i hemmet
  • Upplevelser
  • Närstående

Citera det här

'