Anta eller neka?
: en kvantitativ studie om revisorns individuella egenskapers påverkan på riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella klienter ur ett genusperspektiv

 • Pauline Lennartsson
 • Victoria Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med vår uppsats är att förklara revisorns individuella egenskapers påverkan på riskbedömning av potentiella klienter ur ett genusperspektiv.

  Teoretisk metod: Denna studie har en positivistisk filosofi med en deduktiv forskningsansats, där vi valt en kvantitativ metod för att samla in empiri.

  Teoretisk referensram: Vår undersökning är baserad på tidigare forskning, vilket påvisar relevansen av revisorn individuella egenskaper är viktiga i riskbedömningen av potentiella klienter. Professionsteori och egenskapsteori har även använts för att styrka egenskapernas relevant.

  Empirisk metod: Valet av metod är webbenkäter, där målgruppen är alla svenska auktoriserade revisorer. Den empiriska analysen har genomförts med hjälp av SPSS, där vi använt Mann-Whitneytester och bivariata korrelationstester vid hypotesprövningen.

  Slutsats: Resultatet av vår studie påvisar att det kroppsliga könet inte påverkar vilka individuella egenskaper en person besitter. De individuella egenskaperna tycks dock inte påverka riskbedömningen. Varken manliga eller kvinnliga egenskaper kan kopplas till högre eller lägre riskbenägenhet.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • risk
  • klientrisk
  • beslut om klientacceptans
  • egenskaper
  • könsstereotyper
  • genus
  • genusskillnader

  Citera det här

  '