Användandet av manualer i revisionsprocessen
: en studie kring styrning av revisorer

 • Elin Mårtensson
 • Rebecca Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det finns sedan tidigare mycket forskning kring hur arbetsprocesser blir mer och mer styrda av struktur i form av manualer och regler. Dessa studier har främst studerat strukturens påverkan på professions- och organisationsnivå. I denna studie vill vi istället studera struktur i form av manualer och hur användandet av manualer ser ut i revisionsprocessen för revisorerna. Vi har valt att studera detta då vi sett att det finns en kunskapslucka kring hur användandet av manualer ser ut i revisionsprocessen. Genom vår studie kan vi bidra med nya tankar samt ge en ökad förståelse för vad manualer innebär samt hur de påverkar och styr revisorerna. Syftet med studien är att öka förståelse för styrning av revisorer med fokus på manualer i revisionsprocessen. Studiens syfte är även att identifiera olika manualer, förklara var och hur de används, av vem, varför de används samt hur de uppfattas av revisorerna. För att kunna beskriva detta har semi-strukturerade intervjuer gjorts med fem auktoriserade revisorer och en revisor. Vi har även observerat hur deras revisionsprogram är uppbyggda för att skapa en större förståelse kring hur revisorerna arbetar med manualer och var de främst förekommer. I studien har vi analyserat användandet av manualer utifrån att ha beskrivit en teoretisk referensram kring styrning av professionen, dokumentstyrning, manualer samt revisionsprocessens faser. Resultatet i studien visar att revisorerna är väldigt hårt styrda av manualer i revisionsprocessen. Manualerna finns i olika former och kan uppfattas som ett hjälpmedel då de hjälper revisorerna i deras dokumentation men i vissa fall även som något som kan begränsa i deras professionella arbete. Manualerna måste dock alltid finnas där för att revisorerna ska kunna förhålla sig till olika regler, men de bör omarbetas och effektiviseras menar revisorerna. Studien är relevant då den ger en ökad förståelse för hur revisorerna styrs av manualer i revisionsprocessen.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Johan Alvehus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • styrning
  • manualer
  • uppfattningar
  • revisionsprocessen

  Citera det här

  '