Användning av grupparbete inom matematiken
: Spår av kooperativt lärande i matematikundervisningen

  • Kristoffer Torstensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Kooperativt lärande är en metod där man arbetar med små grupper för att nå gemensamma mål. Det är en metod med påvisad positiv effekt på elevers matematiska utveckling. Denna studie undersöker hur fyra lärare arbetar med grupper i sin matematikundervisning. Aspekter som undersöks är när och hur grupparbete används samt vad som påverkar utfallet. Studien undersöker även vilka kooperativa strukturer som synliggörs samt hur lärarna ser på den effekt som metoden har på elevers lärande. Det för att erbjuda en nyanserad bild av hur lärare kan optimera sin användning av grupper inom matematiken. För att undersöka det här används semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Som teoretiskt ramverk används teorin om socialt ömsesidigt beroende samt ramfaktorsteorin. Resultatet visar att informanterna använder grupparbete i hög grad och att de anser att metoden har en positiv effekt på elevers matematiska utveckling, då man genom det sociala samspelet måste diskutera sin matematik. Dock finns det skillnader i struktur och regelbundenhet kring användandet. De två lärare som använde metoden mer regelbundet presenterade en tydligare didaktisk idé, reflekterade och utvärderade metodens effekt tydligare samt påvisade ett ömsesidigt beroende och kooperativa strukturer. För ett lyckat grupparbete framhäver dessa två lärare gruppsammansättning, samarbetsträning och kontinuerlig användning av samma grupper som viktiga komponenter. De påvisar en större kunskap kring kooperativt lärande utan att det uttalats explicit. De två lärare som använder metoden mer oregelbundet utan tydlig struktur önskar även mer utbildning i metoden. Det indikerar att fördjupad kunskap inom kooperativt lärande är av vikt för att kunna resonera mer kring sin användning och i sin tur optimera effekten av grupparbetet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Grupparbete
  • kooperativt lärande
  • gruppstruktur
  • ömsesidigt beroende
  • ramfaktorer

Citera det här

'