Användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen
: En studie i den tidiga skrivinlärningen

 • Fatima Culum
 • Selma Hurtic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I dagens skola är digitala verktyg en stor del av skrivundervisningen därmed är lärarkompetensen i användningen av digitala verktyg betydelsefull. Det har skett förändringar i svenska läroplanen kring digitalisering därmed poängterar skollagen (2010:800) att alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg. Det är även nödvändigt då det i kunskapskravet för svenskämnet står att eleverna ska skriva texter med läslig handstil och på datorn (Skolverket, 2022). Lärare arbetar på olika sätt med skrivundervisningen, därför var det av intresse att undersöka hur lärarna använder sig av digitala verktyg i svenska skrivundervisningen.

Vi använde oss av den kvalitativa metoden i studien. 9 verksamma lågstadielärare intervjuades om skrivundervisningen både med och utan digitala verktyg. Resultatet av de studier vi tagit del av visar på att lärarkompetensen inom digitala verktyg kan skapa motivation och utveckling hos eleverna. Resultaten visar även att digitala verktyg har en positiv effekt och kan gynna elevernas skrivutveckling. Det finns både möjligheter och utmaningar med användandet av digitala verktyg i undervisningen. De olika metoder och program som användes i skrivundervisningen är ASL, talsyntes, cirkelmodellen, ordbehandlingsprogram och LTG metoden. Vår studie bygger på det sociokulturella perspektivet där teorin ger förståelse för hur människor i samspel med varandra är delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom olika aktiviteter.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Anna Smedberg Bondesson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Kurser och ämnen

 • Svenska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • digitala verktyg
 • digitalisering i skolan
 • skrivundervisning
 • skrivutveckling
 • digital undervisning
 • digitalt lärande

Citera det här

'