Används elevers olikheter som en resurs i skolan?

 • Ingbritt Ohlander
 • Maggis Wall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En kvalitativ studie om elevers olikheter utifrån ett lärarperspektiv. Till skolan kommer elever med olika behov, olika förmågor och olika sätt att lära. Skolans uppgift är att möta dessa olikheter och för att klara denna utmaning behövs kompetenta vuxna som samarbetar kring barnen, specialpedagogiska resurser samt en god inlärningsmiljö. Vi har studerat lärares uppfattningar av elevers olikheter som resurs, samt hur lärarens eventuella intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglas i miljön. Vi har även försökt få svar på om, och i så fall hur, den specialpedagogiska kompetensen används i detta arbete. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om elevers olikheter och bemötande. I den empiriska delen redovisade vi sex klassrumsobservationer, som följdes upp med intervjuer av lärarna. Vi valde lärare i olika åldrar, med olika erfarenhet och med olika bakgrund. Våra frågor fokuserades kring vilka hinder, möjligheter och förändringar lärare upplever sig se, för att möta elevers olikheter mot målet en skola för alla. Våra resultat visar att läraren saknar både personal- och lokalresurser för att möta alla elever. Dessutom efterlyses fortbildning i inlärningsstrategier, observationstekniker och mångkulturella frågor.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '