Användning av digitala verktyg inom fritidshemmet
: En kvalitativ studie om integrering och motivering

  • Rasmus Mårtensson
  • Simon Andréasson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur digitala verktyg inom IKT används i fritidshemmet. Sett utifrån frågeställningen så kan vi se ett problem med att styrdokumenten utifrån dess skriftliga form är oerhört abstrakta och tolkningsbara. I styrdokumenten finner vi IKT:s syfte och sammanhang, men inte hur det ska integreras i fritidshemmets kontext under strukturerade former. Studien utgår från ett fenomenografiskt perspektiv, eftersom undersökningen grundar sig utifrån pedagogernas uppfattning av integreringen. För att närma oss detta så använde vi oss av observation och semistrukturerad intervju som metod för att få fram det empiriska underlaget utifrån de 5 medverkande pedagogerna. I studiens resultat påvisas en viss skillnad utifrån integreringen och motiveringen av digitala verktyg inom fritidshemmets kontext.

Tilldelningsdatum2021-maj-10
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Maria Bäcke (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • digitala verktyg
  • digitala miljöer
  • relationer
  • vila
  • digitalisering

Citera det här

'