Apoteksteknikers upplevelser av att erbjuda råd om plackreducerande munvårdsprodukter

  • Anna Jensen
  • Julia Christensen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka om och hur apotekstekniker upplever att de kan ge råd till vuxna kunder utifrån den kunskap de har angående mekaniskt plackreducerande munvårdsprodukter. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju apotekstekniker. En intervjuguide användes vid intervjuerna och en kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera det insamlade materialet. Efter analysen framkom temat Kunden i centrum utifrån kategorierna kunskap och rådgivning. Resultatet visade att informanterna hade grundkunskaper om mekaniskt plackreducerande munvårdsprodukter och upplevde god förmåga att hantera kunders behov. Däremot berättade några informanter om svårigheter som kunde uppstå. Slutsatsen av studien var att apoteksteknikerna upplever att de kan ge råd till vuxna kunder om mekaniskt plackreducerande munvårdsprodukter utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Trots ett fåtal svårigheter upplevs att de hanterar kundernas behov så att de ska bli nöjda.  

Tilldelningsdatum2018-juni-20
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • apotekstekniker
  • mekaniskt plackreducerande munvårdsprodukter
  • munvård
  • rådgivning
  • upplevelser

Citera det här

'