Arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskans omvårdnadskvalitet
: En litteraturöversikt

  • Dragos Olariu
  • Mauro Restrepo Santi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadskvalitet formas av olika etiska värderingar, lagar och riktlinjer. En bristande omvårdnadskvalitet som kan leda till våldsskador eller andra avvikelser kan kopplas till arbetsmiljön. Sjuksköterskans arbetsmiljö omfattar ett stor antal faktorer och därför är det av vikt att belysa de faktorer som påverkar omvårdnadskvalitet.
Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadskvalitet relaterat till arbetsmiljön på ett sjukhus.
Metod: En litteraturöversikt som baseras på kvalitativa och kvantitativa studier som inhämtats från databaserna Cinahl och PubMed. Analysen genomfördes enligt Fribergs trestegsmodell där HKR’s granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier användes.
Resultat: Efter analysen framkom 4 kategorier och 5 subkategorier. Kategorierna var Bemanning, Arbetsbelastning, Kommunikation och Ledning.
Diskussion: Metoden diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån två fynd som är Patientsäkerhet och Utebliven eller fördröjd vård som konsekvenser av faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. Fynden diskuterades även utifrån vårdteorier som personcentrering samt lidandeteorin. Sjuksköterskans arbetsmiljö har omfattande implikationer över omvårdnadskvalitet. Litteraturstudien kan vara av betydelse för aktörer som är inblandade i vårdens utformning då studiens resultat besvarar frågor som är av intresse för samhället.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareDjuan Heidari (Handledare) & Janet Mattsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • arbetsmiljö
  • omvårdnadskvalitet
  • personcentrerad omvårdnad
  • patientsäkerhet

Citera det här

'