Arbetstillfredsställelse i relation till personlighetsdraget extraversion

  • Lena Moregård
  • Linda Lübeck

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie utformades för att undersöka om personlighetsdraget extraversion har något samband med arbetstillfredsställelse. Att undersöka vidare om individer som skattar sig högt på extraversion också trivs bättre på sin arbetsplats, samt om det finns skillnader beroende på vilket kön de tillhör. Data som samlades in var från individer i blandade åldrar och kön men där samtliga var arbetsföra och hade ett regelbundet arbete de gick till. Instrumentet som användes var ett självskattningsformulär i form av en enkät online, där deltagarna fick skatta sin egen personlighet och arbetstillfredsställelse. Data från enkäten analyserades sedan med Pearson’s korrelationsanalys, en multipel regressionsanalys för att mäta samband och ett t-test för att jämföra de två medelvärdena hos könen kvinna och man. Sambandet mellan extraversion och arbetstillfredsställelse finns det omfattande forskning på, där resultaten ofta visar på en existerande men något svag korrelation mellan de två. Så även i denna uppsats. Insamlad data från korrelationsanalysen gav ett signifikant värde och visade på en positiv korrelation mellan extraversion och arbetstillfredsställelse r(110) = .321, p = <.001. Mellan könen återfanns ett icke signifikant värde och en väldigt liten skillnad, t(110) = 0.800, p = .426, d = .151. Resultatet visade att det finns andra personlighetsdrag än extraversion, såsom tillmötesgående, som kan ha en något mer signifikant påverkan på hur väl en individ trivs på arbetet, vilket också tidigare forskning antytt.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Tillämpad psykologi (50102)

Nyckelord

  • arbetstillfredsställelse
  • extraversion
  • kvinna
  • man
  • Big Five

Citera det här

'