Aspekter av naturvetenskapens karaktär i elevers argumentationer som svar på en pandemirelaterad socioscientific issue

 • Mikaela Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie undersöker hur naturvetenskapens karaktär, ”nature of science” (NOS) kan framträda i elevers argumenterande texter som svar på en samhällsvetenskaplig fråga med naturvetenskapligt innehåll, ett socioscientific issue (SSI). Det undersöks även hur COVID-19 pandemin kan utgöra en kontext för arbete med NOS och SSI. Det kan konstateras enligt tidigare forskning att det finns didaktiska vinster i att inkludera SSI i undervisningen, med hänsyn till elevers förståelse av NOS. Det finns ny forskning som tyder på att pandemin skulle kunna bistå med en gynnsam kontext för att utveckla elevers förståelse av NOS i samband med SSI. I denna undersökning har 21 elever i årskurs tre på gymnasiet skrivit en argumenterande text som svar på ett SSI med anknytning till COVID-19. Med en tematisk innehållsanalys har elevernas argumenterande texter analyserats med hänsyn till NOS och kvalitet på argumentation. I den pandemirelaterade SSI-uppgift som eleverna fick besvara så kunde NOS-aspekter identifieras i olika utsträckning. COVID-19 visades kunna utgöra en kontext där eleverna fick möjlighet att utveckla förmågor som möjliggör ett deltagande i samhällsdebatten, och utveckla sin scientific literacy.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Andersson (Handledare) & Lisa Dessborn (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Biologiundervisning
 • Biologididaktik
 • Gymnasiet
 • Naturvetenskapens karaktär
 • Socioscientific issues
 • scientific literacy
 • COVID-19

Citera det här

'