Att anteckna minnen
: Digitalt berättande för äldre användare

 • Jenny Tapani
 • Milada Rikardson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I takt med att världens befolkning åldras ökar också gruppen av äldre användare. För denna användargrupp är ensamhet ett samhälleligt problem som riskerar att förvärras i och med ökande digitalisering. Ensamhet har identifierats som en orsak till flera psykiska och fysiska hälsoproblem. Åtgärder för att minska ensamhet bör fokusera på att stärka användares redan existerande sociala kopplingar; ett sätt att stärka den sociala sammankopplingen för äldre användare är genom hågkomst och berättande i ett intergenerationellt perspektiv. Denna studie undersöker just hur ett digitalt verktyg skulle kunna utformas i syfte att stimulera äldre till intergenerationellt berättande. För detta ändamål skapades en prototyp (“Minnesvandring”) av en möjlig mobilapplikation för intergenerationellt berättande. Denna prototyp undersöktes sedan med hjälp av fyra respondenter (74 - 92 år) i en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades sedan med den Stegvis-deduktiva induktiva metoden.

Undersökningens viktigaste slutsatser är: minnesberättande är en process; triggers bör utformas med tanke på både de yngre och de äldre; trygghet och kontroll är viktiga; att få respons är motiverande för de äldre.

Dessa slutsatser kan tjäna som hjälpmedel för en designer vid design av en tjänst avsedd att stödja äldre i deras minnesberättande.

Tilldelningsdatum2021-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Mårten Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)
 • Människa-datorinteraktion (10204)
 • Design (60406)

Nyckelord

 • digitalt berättande
 • intergenerationellt berättande
 • ensamhet
 • äldre användare
 • hågkomst
 • minnen
 • trigger

Citera det här

'