Att använda bilder i historieundervisningen - teori och praktisk tillämpning

 • Anders Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Mitt examensarbete utgår från mina praktiska erfarenheter av att använda bilder i historieundervisningen. I arbetet analyserar och utvärderar jag mina erfarenheter ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Mitt empiriska material utgörs dels av elevernas skriftliga berättelser och tolkningar av bilder, dels mina nerskrivna reflektioner ur VFU-dagboken är mina direkta erfarenheter och upplevelser av metoden åskådliggörs och dels av en enkät där eleverna ger sin syn på undervisningssättet i vilket historiska bilder har en central roll. Detta empiriska material ligger till grund för uppsatsens analys och diskussion. Jag beskriver även de teorier som ligger till grund för hur vi uppfattar bilder och historiska budskap – bland annat receptionsteori samt vad som ligger i begreppet palimpsestisk historisk medvetenhet. Elevernas lärandeprocess handlar inte bara om hur de lär sig hur och hur de fungerar som individer. Det är också av största vikt att vi tar hänsyn till hur vår omgivning ser ut, vilka resurser den erbjuder och vilka krav som ställs i samhället idag. Det mediepräglade digitala samhället innebär både utmaningar och möjligheter sett ur ett lärandeperspektiv. Sammanfattningsvis innebär mitt resonemang att bilder är effektiva kunskapsbärare och förmedlare av historia i historieundervisningen och att bilder dessutom är mycket användbara som diskussionsunderlag och intressehöjare för eleverna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '