Att arbeta med andraspråkselever
: En kvalitativ studie om språkutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet

 • Hanna Wutzler
 • Frida Berlin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Att vara lärare i ett flerspråkigt klassrum är ett komplext uppdrag. Avsaknaden av goda exempel ute på fältet har bidragit till ett intresse att forska kring hur lärare kan arbeta mot en språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever. Syftet med vår empiriska undersökning är att redogöra för vad forskning och insamlad empiri säger om lärarens möjligheter att erbjuda en språkutvecklande undervisning för andraspråkselever i ämnet svenska. Den valda empirin tyder på att lärarens medvetenhet om att planera för en språkutvecklande undervisning är avgörande för språkutveckling. Resultaten av den studerade forskningen visar även på framgångsrika arbetssätt och metoder. Studien är genomförd på en skola i södra Sverige där lärare på lågstadiet har observerats och intervjuats. Resultatet tyder på att klassers storlek och tillgången till resurser är en avgörande faktor för lärarens möjlighet till att möta varje elev och dess behov. Studien visar att interaktion och social miljö är en viktig del av elevers utveckling och kan kopplas till det sociokulturella perspektivet.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Kurser och ämnen

 • Svenska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • språkutvecklande undervisning
 • flerspråkighet
 • lärarperspektiv
 • andraspråkselever
 • andraspråk
 • modersmål

Citera det här

'