Att arbeta med hörförståelse i förskolan
: En studie om pedagogers syn på relationen mellan litteratur och texter och barns läs- och hörförståelse i förskolan

  • Anna Kennedy

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

En semistrukturerad intervjustudie, i vilken förskollärare under samtalsliknande former fått besvara frågor om hur barn möter texter i förskolan och hur förskollärare arbetar med dessa med fokus på barns språkutveckling och läs- och hörförståelse. Begreppet texter tolkas ur ett vidgat textbegrepp och resultatet analyseras utifrån teorier om literacy och sociokulturell teori. Resultatet ger vid handen ett arbetssätt som stämmer väl överens med teorier om literacy.

Tilldelningsdatum2019-mars-18
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Kerstin Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • förskola
  • språkutveckling
  • läsförståelse
  • hörförståelse
  • literacy

Citera det här

'