Att arbeta på särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin
: En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  • Hanna Jeppsson
  • Qlindamaria Thach

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus i Kina som kom att orsaka en global pandemi, covid-19-pandemin. Ett stort antal särskilda boenden för äldre i Sverige drabbades hårt under pandemin med konstaterad smitta och dödsfall. Sjuksköterskor arbetar på särskilda boenden för äldre, och fick tillsammans med all annan personal på de särskilda boendena ansvar för att minska smittspridningen för att skydda de äldre. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans perspektiv av att arbeta på särskilda boenden för äldre inom kommunal och privat hälso- och sjukvård under covid-19-pandemin. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, där 12 sjuksköterskor från privata och kommunala särskilda boenden för äldre som arbetat under pandemin deltog. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom ett övergripande tema: Att vara sjuksköterska på särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin innebar en utmaning i att hantera nya komplexa situationer, tre huvudkategorier och elva underkategorier. Riktlinjer förändrades ofta under arbetet för att minska smittspridningen av covid-19, och behovet av stöttning hos personal, patienter och anhöriga ökade. Slutsats: Det finns ett behov av att vården är bättre förberedd för att underlätta sjuksköterskor på särskilda boende för äldres arbete under eventuella framtida pandemier. Personalen behöver ha tillgång till adekvat stöd för att främja det psykiska välmåendet, vilket bidrar till hållbar utveckling då risken för sjukskrivningar minskar och möjliggör att personalen i högre grad stannar kvar på sin arbetsplats.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareUlrika Olsson Möller (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • Perspektiv
  • Covid-19
  • Pandemi
  • Särskilt boende för äldre

Citera det här

'