Att balansera rollerna
: En kvalitativ studie om chefers upplevelser av att bli chef över tidigare kollegor

 • Camilla Kockum
 • Jacob Pressing

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Personalomsättning är en naturlig del av arbetslivet, och rekrytering av nya chefer är en viktig del av
detta. Tidigare forskning visar att internrekrytering kan vara fördelaktig då det kan minska kostnader
och främja en längre anställningstid. Trots detta finns det utmaningar för nya chefer som tidigare varit
kollegor.
Denna studie syftar till att utforska chefers upplevelser av att bli chef över sina tidigare kollegor.
Studien har genomförts med hjälp av en abduktiv ansats, där sex semistrukturerade intervjuer
genomfördes med chefer som besitter denna erfarenhet.
Resultatet indikerar att bristande stöd från överordnade och förändringar i relationer kan vara
utmanande. Konkurrens och avundsjuka är två komponenter som upplevs kan ha påverkat
relationerna negativt. Att gå in i den nya rollen med ödmjukhet och förståelse för kollegornas
perspektiv verkar underlätta övergången. De som tidigare haft informella ledarroller upplever en
smidigare övergång jämfört med de som saknar detta. Att känna till sina medarbetare på förhand
upplevs vara en fördel som ger goda förutsättningar till att individanpassa ledarskapet. Förståelsen för
de utmaningar och möjligheter som denna övergång innebär kan tillvaratas i HR-arbete för att bättre
kunna stödja och underlätta för chefer, och således bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Bergman Månsson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Arbetsplatsrelationer
 • vänskapsrelationer
 • arbetsidentitet
 • stöd
 • internrekrytering
 • ledarskap
 • kollega
 • upplevelser
 • informellt lärande
 • sociala roller

Citera det här

'