Att bygga tillitsfulla broar
: relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

 • Evelina Ekenros
 • Elin Fohlin

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. Studien kan bidra med en djupare förståelse kring relationens betydelse för en fungerande samverkan. Studiens empiri samlades in genom digitala semistrukturerade intervjuer. Studien tar inspiration ur det sociokulturella perspektivet för att synliggöra mönster med hjälp av olika redskap. Studien tar även avstamp i en socioekologisk utvecklingsteori gällande samverkan mellan förskola och hem. Resultatet synliggjorde att en tillitsfull relation värderades högt av förskolans pedagoger men att det fanns skillnader i vad tillitsfull definierades som. Vidare antyder studiens resultat att pedagogerna är oense om det är pedagogernas eller vårdnadshavarnas ansvar att skapa en tillitsfull relation trots att det är arbetslaget ansvar enligt läroplanen.

Tilldelningsdatum2021-jan.-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn Steen (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • förskola
 • läroplan
 • relation
 • samverkan
 • socioekologisk utvecklingsteori
 • sociokulturellt perspektiv
 • tillitsfull
 • yrkeskompetens

Citera det här

'