Att byta eller inte byta revisionsbolag - det är frågan

 • Henrik Fors
 • Christian Nilsson
 • Lottie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om aktiebolag som erhållit oren revisionsberättelse byter revisionsbolag i större utsträckning än aktiebolag som erhållit ren revisionsberättelse samt försöka se och förklara om det finns några samband som ökar eller minskar bytesfrekvensen i de aktiebolag som erhållit oren revisionsberättelse. Variablerna som vi tror har samband med byte av revisionsbolag, och har testats i uppsatsen är följande: privat/publikt aktiebolag, typ av anmärkning, revisionsbolag, revisionskostnad, soliditet, omsättning och antal anställda.

  Uppsatsen utgår från den deduktiva ansatsen och de teorierna som används är agentteorin, signalteorin och tidigare studier. Vi har med hjälp av dessa utformat en egen modell som följer flödet från det att aktiebolaget erhåller oren revisionsberättelse tills beslutet på bolagsstämman om att byta eller behålla sitt revisionsbolag. För att realisera vårt syfte genomförde vi en dokumentstudie. 425 aktiebolag som för räkenskapsåret 2002 hade erhållit oren revisionsberättelse och 415 aktiebolag som hade erhållit ren revisionsberättelse medverkade i undersökningen. Uppsatsens resultat speglar hela aktiebolagspopulationen i Sverige.

  Resultaten av dokumentstudien analyserades av Chi-två testet eller Mann-Whitney testet. Vi fann att 10,59 % av aktiebolagen som erhållit oren revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 bytte revisionsbolag för räkenskapsåret 2003. 9,16 % av aktiebolagen som erhållit ren revisionsberättelse räkenskapsåret 2002 bytte revisionsbolag för räkenskapsåret 2003, dock fann testet ingen signifikans dem emellan. Vårt resultat är mycket positivt för revisorskåren eftersom bytesfrekvensen visar sig vara ungefär lika stor oavsett om revisionsbolaget skrivit en ren eller oren revisionsberättelse. De variabler som vi trodde skulle inverka på ett byte visade sig inte stämma med våra uppställda hypoteser. I multivariat korstabellsanalysen fann vi dock att några av våra variabler påverkade bytesfrekvensen. Aktiebolag som har hög omsättning och samma anmärkningsgrad tenderar att avge samma beslut om ett eventuellt byte av revisionsbolag. Detsamma gäller för de aktiebolag som har medel antal anställda och samma revisionskostnad samt de aktiebolag som har lågt antal anställda och samma anmärkningsgrad. Slutligen fann vi att aktiebolag som har samma revisionsbolag och samma anmärkningsgrad avger samma beslut.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '