Att dela rum
: patienters upplevelser av integritet vid vårdande på flerbäddssal

  • Frida Dahlberg
  • Sara Rosénius

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Fysisk- och psykosocial miljö har påverkan på patienters livsvärld när de vårdas i slutenvård. Vanligt förekommande är att patienter vårdas och vistas gemensamt på flerbäddssal. Genom att beskriva patienters upplevelser av integritet vid vårdande på flerbäddssal skulle kunna resultera i förbättrad patientsäkerhet samt vårdkvalitet. Sjuksköterskan skulle med sin kärnkompetens personcentrerad vård samt med hjälp av ökad förståelse kring samvistelse och integritet kunna möjliggöra en säkrare och mer kvalitativ sjukhusvistelse. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av integritet vid vårdande på flerbäddssal i slutenvård. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artikelgranskning gjordes med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysprocessen genomfördes i enlighet med Fribergs (2022b) analysmodell för allmän litteraturöversikt. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med två subkategorier vardera. Kategorierna visar hur bristfällig sekretess, mellanmänsklig interaktion och miljö inne på flerbäddssal ger positiva som negativa upplevelser beroende på hur integritet berörs. Diskussion: Litteraturstudiens kvalitet diskuterades utifrån begreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004). I resultatdiskussion har författarna valt att lyfta fram fynd från kategorierna: Bristfällig sekretess och dess konsekvenser för integritet och Betydelsen av mellanmänsklig interaktion. Här med belyses både negativa som positiva aspekter av integritet vid vårdande med andra patienter. Fynden diskuteras utifrån hållbarhet, samhällsperspektiv, sjuksköterskans etiska kod samt Ida Orlandos interaktionsteori som hjälp till förbättringskunskap för god vård.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Erik Piculell (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • flerbäddssal
  • integritet
  • patienter
  • upplevelser
  • vårdande

Citera det här

'