Att drabbas av hjärtinfarkt
: En litteraturstudie om patienters upplevelser

  • Emeli Persson
  • Isac Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de sjukdomar som globalt orsakar flest dödsfall. Det är en allvarlig sjukdom som kan påverka patienten både psykiskt och fysiskt och alla upplever och reagerar på detta plötsliga insjuknande väldigt olika. Bröstsmärta är det vanligaste symtomet men symtomen kan variera mycket och vara mer eller mindre diffusa. Det är betydelsefullt att ta reda på patienters upplevelser för att öka sjuksköterskornas förståelse för hur patienter upplever att insjukna i hjärtinfarkt, vilket kan underlätta ett bra akut omhändertagande av patienten. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser vid en hjärtinfarkt under det akuta omhändertagandet på akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt genomfördes baserade på åtta kvalitativa och fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl Complete och Pubmed. Granskningen genomfördes med HKRs granskningsmall för kvalitativa (2016) och kvantitativa (2020) artiklar och analysen med Fribergs (2022a) femstegsmodell. Resultat: Resultatet presenteras i en huvudkategori: Existentiella känslor med fem subkategorier: Ångest och oro, Rädsla, Frustration, Osäkerhet och Tacksamhet. Diskussion: Metoddiskussion diskuterades utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp och kvantitativa trovärdighetsbegrepp från Polit och Beck (2021). Resultatdiskussionen tar upp tre fynd från resultatet med hjälp av McCormack och McCances modell: Person-centred Practise-Framework (2017). Fynden diskuteras även utifrån etiken, nationella lagar och de globala målen.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Ahlgren (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • hjärtinfarkt
  • upplevelse
  • akutmottagning
  • akut omhändertagande

Citera det här

'