Att erfara lärande - föräldrars bild av lärande i vardagsliv och i skola

 • Marta Palla

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Rapporten beskriver en longitudinell studie av hur föräldrar uttrycker sitt tänkande om lärande i vardagslivet och i skolan. Syfte är att beskriva och lyfta fram variationer av hur föräldrar uttrycker sitt tänkande mot bakgrund av skolans styrdokument. I litteraturdelen beskrivs styrdokument i ett historiskt perspektiv, tidigare forskning, framtidsperspektiv samt en teoretisk utgångspunkt för studien.

  I den empiriska delen beskrivs den fenomenografiska ansatsen där föräldrar uttryckt sina tankar i djupintervjuer vid två olika tidsperioder. Resultatet har analyserats och därefter kategoriserats och kategorierna presenteras därefter i hierarkiska eller horisontella kategorier.

  Studien har sin utgångspunkt i tre teman: Föräldrars sätt att erfara sin roll, föräldrars sätt att erfara elevens roll och föräldrars sätt att erfara lärarens roll. Den longitudinella studien lyfter även fram skillnader i uppfattningar som finns över tid. Undersökningen visar således olika aspekter på vad i uppfattningarna och på vilket sätt föräldrar erfar lärande. I den avslutande diskussionen belyses några valda teman som elevinflytande och demokratiska processer i relation till såväl teori som lärares professionalism.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '