Att försvinna bort i periferin
: en kvalitativ studie om hybridarbetets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön ur ett HR-perspektiv

 • Johanna Bladh
 • Emma Gottfridsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Med anledning av Coronapandemin tvingades många organisationer att ställa om till distansarbete. Trots att Coronapandemin är över väljer många att fortsätta med detta arbetssätt men nu genom en mer hybrid arbetsmodell där arbetstagare delvis arbetar på distans och delvis på den traditionella arbetsplatsen. Arbetstagarna verkar uppskatta fördelarna det hybrida arbetssättet bidrar med såsom ökad autonomi och bättre work-life balance. Även arbetsgivare ser fördelar med detta arbetssätt så som att vara en attraktiv arbetsgivare och en mer välmående personal. Däremot kan det även bidra till negativa konsekvenser för individen och den psykosociala arbetsmiljön. Bristen på social interaktion kan påverka den individuella hälsan negativt. Därför syftar studien att undersöka hur HR-anställda upplever att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av hybridarbete, hur de i praktiken arbetar med att tillgodose en god psykosocial arbetsmiljö och hur de balanserar både organisationens mål och medarbetarnas önskemål. Dessutom vill vi undersöka om HR-anställda upplever att deras yrkesroll har förändrats i och med detta. Totalt genomförde vi fem semistrukturerade intervjuer med HR-anställda från olika organisationer. Vid analysen kunde vi identifiera fyra olika teman: den psykosociala arbetsmiljöns risker och möjligheter, styrning genom organisationskultur, individen vs. verksamhetens behov och HR-rollen i förändring. Utifrån vårt empiriska material kan vi utläsa att den psykosociala arbetsmiljön påverkas övergripande positivt till följd av hybridarbetet och våra intervjupersoner är positiva till att fortsätta med detta arbetssätt i sina organisationer. Dock är det viktigt att beakta riskerna arbetssättet medför så som gränslöst arbete och social isolering. Dessutom verkar HR-rollen vara i förändring då hybridarbetet medför nya utmaningar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCalle Rosengren (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Hybridarbete
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Human Resources
 • Sociala relationer
 • Krav-kontroll-stöd modellen
 • Work-life balance
 • Gränslöst arbete

Citera det här

'