Att fråntas sitt självbestämmande
: En litteraturstudie om patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

  • Olivia Bramstad
  • Clara Ivarsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: År 2020 vårdades 13 700 personer under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 1991) som syftar till att skydda den egna individen när denne inte frivilligt tar emot vård. Patienter som vårdas enligt LPT behöver få sina röster hörda och berätta om sina upplevelser för att sjuksköterskan ska få en inblick hur de kan påverka omvårdnaden. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Sökningarna är gjorda i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Granskning gjordes utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall och analys skedde induktivt genom Fribergs (2017) femstegsanalys. Resultat: Två huvudkategorier med tillhörande subkategorier om patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård hittades: Påverkan på det egna jaget och Att bli betraktad som fullvärdig människa. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Tre huvudfynd diskuterades i resultatdiskussionen: Behovet av personcentrerade möten, Ojämn maktbalans samt Brist på information.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Psykiatrisk tvångsvård
  • upplevelse
  • patient
  • litteraturöversikt
  • kvalitativ studie

Citera det här

'