Att ge palliativ omvårdnad till äldre personer vid livets slut inom kommunal hemsjukvård i ordinärt boende
: sjuksköterskors upplevelser

  • Therese Friberg
  • Amira Cukur

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Behovet av sjuksköterskor som kan utföra lindrande (palliativ) omvårdnad av hög kvalitet vid livets slut inom kommunal hemsjukvård (HSV) i ordinärt boende förväntas öka, eftersom allt fler personer lever längre och önskar få dö i sitt hem i ordinärt boende. Vid palliativ omvårdnad i livets slut är eftersträvan att lindra lidande, förbättra livskvalitet och bidra till en god död åt personer med obotliga sjukdomar. Ett palliativt omvårdnadsarbete ställer krav på att sjuksköterskor kan bedriva omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. En studie om sjuksköterskors upplevelser av palliativt omvårdnadsarbete inom kommunal HSV är betydelsefull för att undersöka vilka förutsättningar sjuksköterskor har för att kunna utföra personcentrerad omvårdnad till äldre personer vid livets slut.

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor inom kommunal HSV upplever arbetet med att ge palliativ omvårdnad till äldre personer vid livets slut i ordinärt boende.

Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats genomfördes med 19 sjuksköterskor i två sydsvenska kommuner. Data samlades in via individuella intervjuer, som analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Intervjustudiens resultat består av ett övergripande tema: Palliativt omvårdnadsarbete i livets slutskede upplevs med blandade känslor vilka både skapar värde och utmanar i arbetet. Det övergripande temat sammanfattar innehållet i kategorierna: Meningsfullhet i palliativt omvårdnadsarbete vid livets slut, Trygghet i palliativt omvårdnadsarbete vid livets slut och Frustration i palliativt omvårdnadsarbete vid livets slut. Sjuksköterskorna som arbetade med palliativ omvårdnad vid livets slut i kommunal HSV upplevde att arbetet var både utmanande och värdefullt. Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde meningsfullhet och trygghet i arbetet, saknade de ibland tillfredsställande förutsättningar för att kunna utföra palliativ omvårdnad av god kvalitet, vilket upplevdes som frustrerande.

Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med palliativ omvårdnad vid livets slut i ordinärt boende inom kommunal HSV behöver synliggöras för att skapa ökad förståelse för sjuksköterskornas situation. Resultatet från intervjustudien kan användas för att skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskors arbete med palliativ omvårdnad. Organisation och ledning har en viktig roll i att tillhandahålla nödvändiga förutsättningar som skapar en trygg och bekväm arbetsmiljö för sjuksköterskor, vilket även bidrar till att öka kvaliteten på palliativ omvårdnad som utförs i kommunal HSV.

Tilldelningsdatum2020-feb.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareNilsson Marie (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kommunal hemsjukvård
  • livets slut
  • palliativ omvårdnad
  • sjuksköterskor
  • upplevelser

Citera det här

'