“Att hitta nålen i höstacken”
: En studie om rekryterares upplevelser av bedömning och rekryteringsprocesser

 • Celina Koebe
 • Sara Tenggren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Rekrytering av personal är en de viktigaste grundpelarna för att lyckas som organisation. Att rekrytera rätt person för rätt tjänst blir därmed viktigt för organisationens framgång. Rekrytering är ett komplext område med olika processer och rekryteringsverktyg där många utmaningar kan uppstå. Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av olika rekryteringsprocesser samt deras upplevelse av den bedömning som rekryterare gör utifrån olika rekryteringsverktyg. Studien utgår från en kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer och två fokusgruppsintervjuer. I studien deltog elva informanter från olika organisationer inom olika sektor. Studiens resultat visar att informanterna anser att en kompetensbaserad rekryteringsprocess, med en kombination av testning och intervjuer, är det mest lämpliga arbetssätt för att kunna göra en rättvis bedömning. Resultatet visar även att bedömning anses som utmanande och tidsbegränsat samt att informanterna upplever svårigheter med att hålla sig objektiva i sin bedömning. Resultatet visar däremot att magkänslan lyfts fram som viktig men att det även är viktigt att rekryteringen utgår från en tydlig kravprofil som utformas efter organisationens långsiktiga och kortsiktiga behov. Slutsatsen av studien är att alla informanter som deltagit i denna studie strävar efter att arbeta kompetensbaserat eftersom informanterna anser att detta arbetssätt bidrar till en mer objektiv bedömning av en kandidat. Studiens bidrag till forskningsområdet är en ytterligare förståelse för rekrytering och den bedömning som rekryterare gör och de verktyg som de använder sig av.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareErika Andersson Cederholm (Handledare) & Cornelia Wulff Hamrin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Rekrytering
 • kompetensbaserad rekrytering
 • testning
 • bedömning
 • tid
 • magkänsla

Citera det här

'