”Att inte få äta gratis är som att begära att busschauffören ska köpa biljett för att köra bussen”
: en studie om pedagogers upplevelser kring arbetet med pedagogiska måltider i förskolan

  • Elicia Lindskoug
  • Agnes Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger upplever att de arbetar med måltiderna pedagogiskt. Utifrån syftet skapades två frågeställningar. Hur upplever pedagogerna att de arbetar med barns delaktighet och inflytande under måltiderna? Samt vilka olika förhållningssätt kan urskiljas utifrån pedagogernas arbetssätt vid de pedagogiska måltiderna? Syfte och frågeställningar besvaras genom enkäter med kvantitativ ansats och med inslag av en kvalitativ del. Ett begrepp vi lägger tyngd vid i studien är pedagogisk måltid. En pedagogisk måltid innefattar omsorg, lärande och fostran. I studien har resultatet visat att pedagogerna upplever att de har ett positivt bemötande mot barnen i måltidssituationerna. Det är endast en minoritet av respondenterna som agerar utifrån exempelvis tvång i måltiden.

Tilldelningsdatum2019-jan.-11
OriginalspråkSvenska
HandledareHanna Sepp (Handledare) & Angerd Eilard (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • pedagogisk måltid
  • pedagogik
  • förhållningssätt
  • barns delaktighet och inflytande

Citera det här

'