Att lära med relationen som redskap
: ur ett elevperspektiv i gymnasiesärskolan

 • Sara Holmqvist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Föreliggande studie har som syfte att belysa hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program upplever och beskriver vilken betydelse relationer till undervisande lärare har för det egna lärandet. Studien består av fem kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomförts med elever på olika nationella program på en gymnasiesärskola. Resultatet av studien visar att eleverna anser att relationen till undervisande lärare är viktig för den egna lärprocessen, men kanske än mer viktig för det psykiska välmåendet. Genom en god relation till sin lärare skapas trygghet och förtroende, vilket eleverna värderar högt. Samtalet är i fokus när eleverna beskriver vad som är viktigt i relationen till sin lärare, att kunna prata om positiva såväl som negativa saker och att läraren lyssnar är något som betonas av eleverna.

Tilldelningsdatum2020-feb.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Andersson (Handledare), Lisbeth Ohlsson (Examinator) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • appropriering
 • artefakt
 • mediering
 • relationskompetens
 • samvaro
 • samverka
 • proximal utvecklingszon

Citera det här

'