Att lära sig läsa - elevers och pedagogers sätt att se på läsning

 • Theres Svensson
 • Louise Turesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt vetenskapliga arbete är att undersöka hur elever i årskurs ett ser på sin läsinlärning, samt vilka föreställningar lärare har om elevers läsinlärning. Forskningsbakgrunden presenteras under följande rubriker: lärandeteorier, barns lärande, läsinlärning, förutsättningar för god läsning samt ett urval av läsinlärningsmetoder. Semistrukturerade intervjuer tillämpades i inhämtandet av kvalitativa data. Respondenterna består av fyra lärare och sexton elever. I resultat- och analysdelen sammanfattas intervjuerna och resultatet från de två respondentgrupperna jämförs. Sedan följer diskussionen där resultatet av vår undersökning kopplas till tidigare forskning och arbetets syfte. Därefter presenteras slutsatser, med utgångspunkt från resultatet av undersökningen, som visar att flertalet av eleverna inte ser läsningens användningsområden utanför skolan. En annan slutsats är att problem uppstår när pedagogernas föreställningar om elevernas egna tankar kring läsning inte överensstämmer med verkligheten. Arbetet avslutas med en metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '