Att lära ut privat- och hushållsekonomi på ett begripligt vis
: Hur läromedelstexter i samhällskunskap presenterar privat- och hushållsekonomi

  • Sara Bergare

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Allt fler unga människor hamnar i tidig ålder i stora ekonomiska skulder och en stor andel unga människor anser sig ha fått för lite ekonomiska kunskaper från skolan. Fler föräldrar oroar sig för sina barns ekonomiska kunskapsbrister och anser att skolan borde ha fler undervisningstimmar gällande privatekonomi. I grundskoleämnet samhällskunskap lärs en liten del ut om vad privat- och hushållsekonomi är och dess samverkan med samhället gällande årskurs 7–9. Ekonomi är ett stort ämne med många begrepp. Utifrån forskning finns behovet att förändra det ekonomiska språket för att göra det mer begripligt för individer. Konsumtion är ett begrepp som uttrycks på olika sätt och som handlar om att tillfredsställa mänskliga behov, både materiella som intellektuella (humankapital). Tidigare forskning visar även på att barn och unga har blivit en allt större konsumentgrupp som är i behov av att få hjälp kring ekonomiska frågor och samtidigt visas det att föräldrars attityder kring sparande påverkar deras barn och unga (tonåringar) både på ett positivt och negativt sätt. Konsumtionskultur kan skapa en gemenskap bland en grupp individer och detta lär sig barnen vid en tidig ålder. Genom humankapital införskaffar sig individer kompetens som behövs för produktionens utveckling och ekonomisk tillväxt. Skolan bidrar och erbjuder utbildningen till framtida yrken för individer. Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan samhällskunskapslärare när det gäller att lära ut ekonomi till elever. Även betydelsen av att bryta ner det ekonomiska ämnesspråket för att undervisa på en begriplig nivå utifrån elevernas ålder verkar det finnas ett behov av.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Privatekonomi
  • hushållsekonomi
  • konsumism
  • konsumtion
  • konsumtionskultur
  • humankapital

Citera det här

'