Att läsa för att lära
: textanalys av lärobokstexter i historia och religion

 • Emelie Ahlberg
 • Sofie Lindstedt

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Skolan har den viktiga uppgiften att ge elever förutsättningar att utveckla en god läsförmågavilket i sin tur är grunden för allt lärande. I grundskolan sker en förskjutning i den meningen att elever går från att lära sig att läsa till att läsa för att lära. I de senare åren ska läsningen fungera som ett redskap då texterna blir mer informativa och mer språkligt avancerade. Förskjutningen är en del av den progression som elever förväntas göra i sin läsning mellan årskurs 1–3 och 4–6. Stadieövergången kan vara kritisk för en del elever och orsaka en nedgång i vad som kallas The Fourth Grade Slump. Denna studie syftar till att belysa hur läroböckernas krav på elevers läsförmåga höjs från årskurs 3 till 4 genom textanalys av lärobokstexter i historia och religion. Textanalysen utgår ifrån Systemisk Funktionell Lingvistik på så sätt att vi undersöker frekvensen av olika vokabulärkategorier samt behovet av att göra olika inferenser under läsningen av lärobokstexter. Resultatet visar att vokabulärkategorierna fackord och ämnesspecifika ord samt behovet av att göra inferenser ökar. När de gäller de undersökta textavsnitten behöver elever flertalet gånger läsa mellan raderna och dra slutsatser utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om ämnet, men även ha ett brett och utvecklat ordförråd för att förstå textens innehåll. Elever behöver röra sig från ett vardagsnära till ett mer avancerat skolspråk där tidigare erfarenheter spelar en allt större roll och undervisningen behöver därför kompensera för elevers skilda kunskaper och förutsättningar.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristina Lindh (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • läsförmåga
 • läsförståelse
 • lärobok
 • textanalys
 • inferenser
 • lexikogrammatik
 • ordförråd
 • ämnesspråk

Citera det här

'