Att leda under distansarbete
: Ledares upplevelser och erfarenheter av ledarskap under distansarbete

  • Matilda Gustafsson
  • Nathalie Håkansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Utvecklingen av den digitala tekniken och rekommendationerna om att arbeta hemifrån under covid-19 pandemin har resulterat i att distansarbetet har ökat i Sverige. Tidigare forskning poängterar att ledarskapet behöver förändras eftersom det ställs inför nya utmaningar under distansarbete. För att utöka kunskapen om ledarskap under distansarbete är syftet med studien att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter ledare har av ledarskap under distansarbete. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi genom sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ledarna har upplevelser och erfarenheter av att distansarbetet har medfört både utmaningar och möjligheter för ledarskapet. Utmaningarna ligger vid att upprätthålla sociala interaktioner och en fungerande kommunikation under distansarbete. Ytterligare en utmaning visar sig vara att förstå medarbetarnas behov under distansarbete och att individanpassa arbetet utifrån de behoven. Det krävs mer tid och aktivt arbete under distansarbete för att upprätthålla ett ledarskap likt det fysiska ledarskapet och en slutsats görs därmed att ledarnas upplevda utmaningar grundar sig i att ledarskapet anses bli mindre effektivt under distansarbete. Möjligheterna för ledarskapet har visat sig vara flexibiliteten som distansarbetet medför. Denna flexibilitet kan vara främjande för en del medarbetare och ledares välmående. Sammantaget visar studien att ledarna har önskemål om att finna en balans mellan distansarbete och arbete på en fysisk arbetsplats i framtiden för att ta vara på möjligheterna av båda arbetssätten. Genom att belysa ledares egna upplevelser och erfarenheter under distansarbete har studien bidragit med en ny dimension av kunskap till forskningsområdet. Studien bidrar även med kunskap som organisationer kan ta i beaktning för att utveckla och förbättra distansledarskapet vid ett fortsatt ökat distansarbete.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareErika Andersson Cederholm (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • Distansarbete
  • Ledarskap
  • Distansledarskap
  • Sociala interaktioner
  • Välmående

Citera det här

'