Att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
: En allmän litteraturstudie

 • Claudia Nikoloska
 • Linnéa Möller

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Sjukdomarna är kroniska och kännetecknas av symtom som kommer i skov. Både Crohns sjukdom och ulcerös kolit har ökat i världen. Trotts det stigande antalet av sjukdomsfall i världen är kunskapen om IBD förhållandevis låg. Det är viktigt att upplevelserna av att leva med IBD lyfts fram, för att kunna möjliggöra en god personcentrerad omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i det dagliga livet. Metod: En allmän litteraturstudie baserat på tio kvalitativa artiklar. Informationssökningen skedde i tre olika databaser: Cinahl, PudMed samt Psycinfo. Artiklarna granskades enligt Röda Korsets granskningsmall (2005). En innehållsanalys med deduktiv ansats utefter Patersons (2001) perspektivmodell med inspiration av Graneheim och Lundman (2004) gjordes. Resultat: Två innehållsområden och tio underkategorier framkom i resultatet: Upplevelser när sjukdomen bestämmer i det vardagliga livet: maten som fiende, trötthet som en ständig följeslagare, mediciner som stjälper istället för hjälper, en osynlig sjukdom som lätt leder till missförstånd, en vacklande framtidstro, att tvingas försaka och Upplevelser när välbefinnandet får styra i det vardagliga livet: maten som medicin, strävan efter kontroll, hopp och stöd i den kroniska sjukdomen, att se ny möjligheter. Diskussion: Metoddiskussionen skrevs utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen diskuterades utifrån tre fynd med hjälp av Paterson (2001) perspektivmodell och etiska begrepp samt ur ett samhällsperspektiv. De tre fynden är: Bristande förståelse, Begränsningar i det vardagliga livet samt Utveckling av färdigheter och förmågor efter satt diagnos.

Tilldelningsdatum2021-apr.-07
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)
 • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

 • crohns sjukdom
 • dagligt liv
 • ibd
 • inflammatoriska tarmsjukdomar
 • ulcerös kolit
 • upplevelse.

Citera det här

'