Att leva med ett transplanterat hjärta
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Panagiota Karagianni
  • Suzanne Rådehed

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Efter en livräddande hjärttransplantation är risken att individen avlider första året på grund av komplikationer relaterade till ingreppet 4%. Livslånga läkemedelsbehandlingar och mentala utmaningar väntar individen.

Syftet: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med ett transplanterat hjärta.

Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa forskningsartiklar som analyserades med hjälp av Fribergs (2017) femstegsmetod.

Resultat: Analysen utmynnade i huvudkategorin ett förändrat liv och underkategorierna en förändrad syn på vardagen, en förändrad relation till mitt hjärta, fortsatt behov av vård och stöd samt liv, död och allt själsligt där emellan. Kategorierna bildade tillsammans studiens resultat.

Diskussion: Studiens kvalitet diskuteras utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen baseras på fynden att hjärttransplanterade individer kan uppleva att livet har förändrats och att relationen till deras hjärta förändras. Diskussionen av fynden förs med hjälp av Rotters (1966) teori Locus of control. Individer som lever med ett transplanterat hjärta upplevelser sig av olika anledningar ha förlorat sin identitet och brottas med upplevelser av skam och utanförskap. Individerna har behov av att dela sina upplevelser med andra, men inte nödvändigtvis med andra som själva har genomgått en hjärttransplantation.

Slutsats: Upplevelsen av att leva med ett transplanterat hjärta medför ett förändrat liv som sjuksköterskan bör uppmärksamma. Litteraturstudien kan vara ett värdefullt bidrag vid rehabiliterandet av individer som lever med ett transplanterat hjärta.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Kardiologi (30206)

Nyckelord

  • beskriva
  • leva med
  • transplanterat hjärta
  • upplevelse

Citera det här

'