Att leva med långvarig smärta
: en litteraturstudie om patienters upplevelser

  • Vanessa Fagerberg
  • Isabell Hansveden

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Smärta framställs som ett flerdimensionellt fenomen och det innebär att teorier och modeller visar att det finns en stark kombination av fysiska, psykiska och sociala fenomen. Sjuksköterskan ansvarar för patienternas omvårdnad och därav är det viktigt att synliggöra patienternas upplevelser av långvarig smärta för att generera betydelsefull kunskap i vårdandet av dessa patienter. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med långvarig smärta. Metod: Designen är en litteraturstudie innehållande artiklar med kvalitativt material. Databaserna som har använts för att söka fram artiklarna var Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna har granskats utifrån Högskolans Kristianstad granskningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarna har analyserats i form av textanalys med inspiration av Fribergs analysmodell. Resultat: Att leva med långvarig smärta är komplext och innefattar flera olika komponenter av upplevelser. För att synliggöra patienters upplevelser har fyra teman tagits fram. En omställning i livet, som handlar om strategier och acceptans. Osäkerhet inför behandling, som handlar om misstro, skam och att inte få tillräckligt med information kring symtomlindring. Förändrade relationer, som handlar om besvikelser och vikten av närståendes stöd. Brist på empati i mötet med vården, som handlar om att inte bli sedd och att leva med långvarig smärta upptar all tid. Dessa teman med tillhörande subteman synliggör patienters upplevelser av att leva med långvarig smärta. Diskussion: Metoden har diskuterats och bedömts utifrån Shentons beskrivning av trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. Resultatet i studien diskuteras utifrån följande fyra fynd, Att acceptera och erkänna, att sociala relationer förändras, att det finns för-och nackdelar med att medicinera och att bli sedd som en person i vården. Även etik, omvårdnad och samhällsrelevans diskuteras.  

Tilldelningsdatum2020-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Larsson (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här

'