Att leva med svårläkta bensår
: Patienternas perspektiv

  • Sanna Dubbelman
  • Jennica Nostell

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Primärvården har ansvar att erbjuda en tillgänglig och förebyggande sjukvård, vårdcentralen är en del av primärvården där diverse mottagningsarbete bedrivs, bland annat distriktssköterskemottagning. Dit kommer patienter med olika besvär för att få vård av en distriktssköterska. En vanlig patientgrupp är patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår definieras som sår på underbenen som inte läker inom sex veckor från uppkomsten, och patienter kan behöva hjälp med omläggningen under hela sårläkningsprocessen. Patientens upplevelse vid behandling av bensår är individuell och för att få en inblick och förståelse i patientens situation är det viktig att utgå ifrån deras upplevelse. Syfte: att undersöka patientens upplevelse och erfarenhet av att leva med svårläkta bensår, och behandlas via en distriktssköterskemottagning på en vårdcentral. Metod: Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Datainsamling genomfördes via semistrukturerade individuella intervjuer med nio deltagare. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans tillvägagångssätt med både manifest och latent tolkning användes. Resultat: Åtta underkategorier och två huvudkategorier framkom. En fysisk smärta och en psykisk smärta. Informanterna uppgav en känsla av att ständigt bli påmind om sårets närvaro, ha ett ökat behov av hjälp och att de inte längre kunde leva sina liv till fullo. Slutsats: Patienter som lever med svårläkta bensår påverkas i vardagen, fysiskt, psykiskt och socialt. Såret blir en begränsning som patienter till slut lär sig att leva med. Det är av vikt att tillgodose att patienterna får tillgång till den hjälp de behöver, för att säkerställa en god omvårdnad.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Svårläkta bensår
  • patientupplevelse
  • behandling
  • dagligt liv
  • primärvård

Citera det här

'